Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện họp bàn về công tác tổ chức, bổ sung, kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

Chiều ngày 14/9/2017, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện đã tổ chức họp bàn về công tác tổ chức, bổ sung, kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện khóa X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 dưới sự chủ trì của Đồng chí Hoàng Quang Đạt – Phó Bí thư Đảng ủy Học viện. Tham dự cuộc họp có các Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, Đồng chí Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Học viện.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Đông chí Hoàng Quang Đạt nêu bật mục đích, ý nghĩa của cuộc họp đối với việc bổ sung, kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đặt ra trước mắt, đồng thời thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ X đã đề ra. Trên cơ sở đó, Đồng chí đề nghị các Đồng chí dự họp nghiên cứu kỹ lưỡng các nội dung, tiêu chuẩn của Đề án nhân sự và thảo luận chi tiết các nội dung của Đề án.

IMG_4293

Đồng chí Hoàng Quang Đạt chủ trì cuộc họp

Các ý kiến thảo luận tại cuộc họp đều thống nhất việc bổ sung, kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện là một công việc quan trọng, vừa thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng , vừa phát huy dân chủ trong công tác cán bộ và tình hình thực tiễn của Học viện trong giai đoạn mới. Các Đồng chí Đảng ủy viên cũng thống nhất cao về tiêu chuẩn đối với nhân sự đưa vào bầu bổ sung, kiện toàn vào Ban Chấp hành phải tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, đất nước và dân tộc; kiên định chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; mẫu mực về phẩm chất đạo đức, sống trung thực, khiêm tốn, chân thành; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; có phương pháp làm việc khoa học, có năng lực cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng bộ Học viện; là trung tâm đoàn kết, gương mẫu, gắn bó mật thiết với quần chúng và đồng nghiệp, được đồng chí và đồng nghiệp tin tưởng, tín nhiệm cao…

Căn cứ các tiêu chuẩn nêu ra trong Đề án nhân sự và các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, các Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện đã giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung, kiện toàn vào Ban Chấp hành. Phát biểu kết luận cuộc họp, Đồng chí Hoàng Quang Đạt nhiệt liệt biểu dương tinh thần làm việc trách nhiệm, có hiệu quả của các Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đối với công tác tổ chức của Đảng bộ Học viện. Trên cơ sở nhân sự được giới thiệu, ngay sau cuộc họp, Đảng ủy Học viện sẽ báo cáo và xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ để thực hiện các quy trình tiếp theo đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng Điều lệ giúp Đảng bộ Học viện có nguồn cán bộ bổ sung vào đội ngũ lãnh đạo, góp phần để Học viện phát triển bền vững./.

Toàn Trung – Xuân Phú

Comments are closed.