Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh và Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam tổ chức hoạt động đào tạo

(napa.vn) – Ngày 13/5/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 1383/QĐ-BGDĐT về việc cho phép Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh và Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam tổ chức hoạt động đào tạo.

Theo đó, cho phép Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh và Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam tổ chức hoạt động đào tạo trên cơ sở kế thừa  hoạt động đào tạo của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Học viện Hành chính Quốc gia trước sáp nhập và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo của Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh và Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam theo quy định hiện hành.

IMG_8999 IMG_9001

Comments are closed.