Bộ Nội vụ triển khai Công văn số 75/TWPCTT của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai

(napa.vn) – Ngày 15/7/2021, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 3425/BNV-VP về việc triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

1_50

Theo đó, thực hiện Công văn số 75/TWPCTT ngày 30/6/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai về việc triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, về việc này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị quán triệt, triển khai nội dung Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị; hướng dẫn, phổ biến pháp luật, cơ chế, chính sách về phòng, chống thiên tai và liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai; lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai trong sinh hoạt đoàn thể của đơn vị nhằm nâng cao nhận thức về thiên tai, tăng cường quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

2. Tạp chí Tổ chức nhà nước, Trung tâm Thông tin tăng cường tuyên truyền sâu, rộng, chia sẻ thông tin, dữ liệu; xây dựng tuyến bài về kiến thức, kỹ năng phòng chống thiên tai và các hoạt động nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai; nghiên cứu kết hợp giữa các phương thức truyền thông với ứng dụng công nghệ thông tin để truyền tải kịp thời, chính xác về thiên tai, rủi ro tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

3. Giao Văn phòng Bộ căn cứ nội dung của Chiến lược, chức năng quản lý nhà nước của Bộ, chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050./.

Toàn văn Công văn số 3425/BNV-VP:

z2624746460370_ebcdf37da06626b9f5a4d42f78f2655c

Như Ngọc

Comments are closed.