Các chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng ứng dụng của Học viện Hành chính Quốc gia

- Chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng ứng dụng ngành Chính sách công: Xem chi tiết

– Chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng ứng dụng ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính: Xem chi tiết

– Chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng ứng dụng ngành Quản lý công: Xem chi tiết

– Chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng ứng dụng ngành Quản lý kinh tế: Xem chi tiết

– Chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng ứng dụng ngành Tài chính – Ngân hàng: Xem chi tiết

Comments are closed.