Các mẫu bằng của Học viện Hành chính Quốc gia

1. Bằng cử nhân

Bản chính

Bản sao

2. Bằng Thạc sĩ

Bản chính

Bản sao

3. Bằng Tiến sĩ

Bản chính

Bản sao

Comments are closed.