Các Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Huế, Tây Nguyên, Hồ Chí Minh

1. Các quyết định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Huế

 

2. Các quyết định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Tây Nguyên

 

3. Các quyết định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Hồ Chí Minh

 

Comments are closed.