Danh mục phiếu khảo sát

STT Mã phiếu Tiêu đề Đối tượng khảo sát QR Code
1 Mẫu 1.1 Phiếu khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên/học viên về học phần Sinh viên/học viên (sau khi học xong học phần) 1.1
2 Mẫu 1.2 Phiếu khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên/học viên về chương trình đào tạo Sinh viên/học viên năm cuối của khoá học 1.2
3 Mẫu 1.3 Phiếu khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên/học viên về hoạt động hướng dẫn đề tài/đồ án/khoá luận/đề án/luận văn Sinh viên/học viên năm cuối của khoá học 1.3
4 Mẫu 1.4 Phiếu khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên/học viên tình nguyện về hoạt động phục vụ hỗ trợ cộng đồng Sinh viên tình nguyện 1.4
5 Mẫu 1.5 Phiếu khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên/học viên về khoá học Sinh viên/học viên năm cuối của khoá học 1.5
6 Mẫu 2 Phiếu khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên/ học viên tốt nghiệp Sinh viên/Học viên đã tốt nghiệp 2
7 Mẫu 3 Phiếu khảo sát ý kiến phản hồi của các nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo Lãnh đạo/Trưởng bộ phận tổ chức/ trưởng đơn vị có nhân viên là cựu sinh viên/học viên của Học viện 3
8 Mẫu 4.1 Phiếu khảo sát ý kiến phản hồi của giảng viên về chiến lược và chức năng, nhiệm vụ của Học viện Hành chính Quốc gia Giảng viên 4.1
9 Mẫu 4.2 Phiếu khảo sát ý kiến phản hồi của giảng viên về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học Giảng viên 4.2
10 Mẫu 5.1 Phiếu khảo sát ý kiến phản hồi của cán bộ quản lý, chuyên viên, nhân viên CBQL, Viên chức hành chính, nhân viên, người lao động 5.1
11 Mẫu 5.2 Phiếu khảo sát ý kiến phản hồi của giảng viên về môi trường làm việc Giảng viên 5.2
12 Mẫu 6 Phiếu khảo sát ý kiến phản hồi của cộng đồng về chất lượng hoạt động tình nguyện của sinh viên/học viên Cộng đồng nơi có các hoạt động tình nguyện của sinh viên/học viên của Học viện 6

Comments are closed.