Thông báo số 68/CĐHVHC-BNC V/v Điều chỉnh, bổ sung mục 2.2 bình xét danh hiệu thi đua cá nhân tại công văn số 67/CĐHVHC-BNC ngày 8/9/2014 của Ban Nữ công Học viện hướng dẫn tổng kết công tác nữ công năm học 2013-2014...

CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH BAN NỮ CÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 68 /CĐHVHC-BNC              Hà Nội, ngày  10  tháng  9  năm 2014     THÔNG BÁO V/v Đi...