Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đào tạo

(napa.vn) – Ngày 18/01/2023, Giám đốc Học viện ban hành Quyết định số 58/QĐ-HCQG quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đào tạo.

577DC22C-8831-41FE-8B0E-64793D992871

8C4C0BE1-2DB9-4513-9177-34A0F818813B

5DFD70F5-68A5-4CDA-823A-08A59D994DEF

Comments are closed.