Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Quản lý nhà nước

(napa.vn) – Ngày 18/01/2023, Giám đốc Học viện ban hành Quyết định số 70/QĐ-HCQG quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Quản lý nhà nước.

EAF59D61-DEA4-4556-ACA1-AC421D022000

382B0959-BAAC-4819-B762-54D56DD28458

D93722BE-BF74-4A8C-A263-7209901AF3C7

Comments are closed.