Chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

110118_2

Theo đó, đối tượng áp dụng gồm: Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập là các bệnh viện và trường học, dự thảo nêu rõ, trong giai đoạn đến năm 2021, chưa chuyển các đơn vị này thành công ty cổ phần mà đẩy mạnh hoạt động theo cơ chế tự chủ, tiến tới tự chủ hoàn toàn, hạch toán như doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị ở các địa bàn có khả năng xã hội hóa cao.

Các đơn vị sự nghiệp công lập quy định thực hiện chuyển thành công ty cổ phần khi đáp ứng đồng thời các điều kiện: Tự đảm bảo được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên trong năm gần nhất với thời điểm thực hiện chuyển đổi hoặc có khả năng tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên sau khi chuyển đổi; thuộc danh mục chuyển thành công ty cổ phần theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; có phương án tiếp tục cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt.

Dự thảo đề xuất các hình thức chuyển đổi sau: Giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại đơn vị sự nghiệp công lập, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; bán một phần vốn nhà nước hiện có tại đơn vị sự nghiệp công lập hoặc vừa kết hợp bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; bán toàn bộ vốn nhà nước hiện có tại đơn vị sự nghiệp công lập hoặc kết hợp vừa bán toàn bộ vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Phương thức bán cổ phần lần đầu là bán đấu giá công khai, bảo lãnh phát hành và thỏa thuận trực tiếp.

Sau khi chuyển thành công ty cổ phần, đơn vị hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các Luật chuyên ngành và các quy định của pháp luật hiện hành; được tiếp tục thực hiện việc cung cấp các loại dịch vụ công cho xã hội. Được tự quyết định thu giá dịch vụ trên cơ sở khung giá tính đủ các chi phí hợp lý đúng pháp luật do cấp có thẩm quyền ban hành.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

KL

(Website Chính phủ)

Comments are closed.