Đề xuất về kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

160117_1

Theo đó, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên hàng năm cho CBCC thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị (bao gồm đào tạo, bồi dưỡng trực tiếp tại cơ sở và cử đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo khác) các nội dung: Lý luận chính trị; kiến thức quốc phòng, an ninh; kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước; kiến thức quản lý chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ; đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; kiến thức hội nhập quốc tế; tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ.

Nội dung chi đào tạo CBCCVC trong nước gồm: Chi phí dịch vụ đào tạo, chi phí triển khai nhiệm vụ nghiên cứu và các chi phí (bắt buộc) khác (nếu có) liên quan đến khóa đào tạo phải trả cho các cơ sở đào tạo ở trong nước; hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc; hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung; hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết nguyên đán); chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho CBCCVC trong những ngày đi tập trung học tại cơ sở đào tạo (trong trường hợp cơ sở đào tạo và đơn vị tổ chức đào tạo xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ)…

Đối với chi đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC ở nước ngoài, dự thảo nêu rõ, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài được giao trong dự toán hàng năm của cơ quan, đơn vị quản lý CBCCVC và được sử dụng để chi cho các nội dung: Chi phí dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng, phí triển khai nhiệm vụ nghiên cứu và các chi phí khác liên quan đến khóa đào tạo phải trả cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài; chi phí cho công tác phiên dịch, biên dịch tài liệu; chi phí mua bảo hiểm y tế trong thời gian học tập ở nước ngoài; chi phí ăn, tiêu vặt, ở, đi lại (bao gồm cả tiền vé máy bay đi và về hạng phổ thông), lệ phí sân bay; chi làm thủ tục xuất, nhập cảnh (hộ chiếu, visa)…

Mức chi đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC

Dự thảo nêu rõ về mức chi đào tạo CBCC trong nước. Theo đó, chi học phí và các khoản chi phí bắt buộc phải trả cho các cơ sở đào tạo theo hoá đơn học phí của cơ sở đào tạo nơi CBCC được cử đi đào tạo hoặc theo hợp đồng cụ thể do cấp có thẩm quyền ký kết.

Chi hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc: Căn cứ khả năng ngân sách được giao, căn cứ vào chứng từ, hóa đơn hợp pháp thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định mức chi hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc cho đối tượng được cử đi đào tạo cho phù hợp.

Chi hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung; chi hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập: Căn cứ địa điểm tổ chức lớp học và khả năng ngân sách, các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh phí khác của mình để hỗ trợ cho CBCC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng các khoản chi phí nêu trên đảm bảo nguyên tắc: Các khoản chi hỗ trợ này không vượt quá mức chi hiện hành của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Mức chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở nước ngoài đối với các Bộ, cơ quan trung ương: Chi học phí và các khoản chi phí bắt buộc phải trả cho các cơ sở đào tạo hoặc cơ sở dịch vụ ở nước ngoài theo thông báo hoặc hoá đơn học phí của cơ sở đào tạo nơi CBCC được cử đi đào tạo hoặc chứng từ, hoá đơn hợp pháp do cơ sở dịch vụ ở nước ngoài ban hành hoặc theo hợp đồng cụ thể do cấp có thẩm quyền ký kết.

Chi mua Bảo hiểm y tế: Theo thông báo hoặc hoá đơn Bảo hiểm y tế bắt buộc của cơ sở đào tạo nơi CBCC được cử đi đào tạo và không vượt mức Bảo hiểm y tế tối thiểu áp dụng chung cho Lưu học sinh nước ngoài ở nước sở tại.

Chi phí ăn và tiêu vặt, ở, đi lại, lệ phí sân bay, chi làm thủ tục xuất, nhập cảnh (hộ chiếu, visa) được thực hiện theo quy định hiện hành tại Thông tư của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí.

Về mức chi đào tạo, bồi dưỡng viên chức, dự thảo nêu rõ: Căn cứ khả năng ngân sách bố trí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức tại cơ quan, đơn vị; căn cứ nội dung chi đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC và mức chi đào tạo, bồi dưỡng đối với CBCC quy định tại Thông tư này; thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng mức chi đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức phù hợp với pháp luật quy định về cơ chế tài chính của đơn vị mình trình cấp có thẩm quyền quyết định mức chi đào tạo, bồi dưỡng viên chức tại đơn vị.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Khánh Linh

(Website Chính phủ)

Comments are closed.