Công văn 437 về việc góp ý vào dự thảo sửa đổi, bổ sung các Quy chế, qui định trong quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện (lần 2).

Tài liệu:

1. Dự thảo Quy chế Biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu của Học viện Hành chính Quốc gia

2. Dự thảo Quy chế quản lý khoa học và công nghệ của Học viện Hành chính Quốc gia

3. Dự thảo Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Hành chính Quốc gia và Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp Khoa

Untitled

Comments are closed.