Công văn số 110/HCQG-QLBD V/v chiêu sinh các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương tập trung tại Học viện và Phân viện Học viện năm 2019

scan0269 scan0270

Comments are closed.