Công văn số 119/HCQG-QLBD V/v chiêu sinh các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương tập trung tại Học viện và Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP HCM năm 2020

scan0009 scan0010 scan0011

Comments are closed.