Thông báo chiêu sinh các khóa Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp huyện năm 2018 của Học viện Hành chính Quốc gia

Down các thông báo tại link sau:

Thông báo số 125/HCQG-ĐTBD V/v Chiêu sinh các khoá bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 2018 tại Học viện và cơ sở Học viện

Thông báo số 126/HCQG-ĐTBD V/v Chiêu sinh các khoá bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện năm 2018

Thông báo số 127/HCQG-ĐTBD V/v Đăng ký mở lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện năm 2018

Thông báo số 128/HCQG-ĐTBD V/v Chiêu sinh các khoá Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ năm 2018

Thông báo số 129/HCQG-ĐTBD V/v Đăng ký mở lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ năm 2018

Comments are closed.