Công văn số 138/VNC – NC về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Screenshot_20200302_131932

Screenshot_20200302_131953Screenshot_20200302_132017Screenshot_20200302_132049

Screenshot_20200302_132115

Screenshot_20200302_132157

 

Comments are closed.