Công văn số 1533/TB-VNC V/v thông tin đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020 của một số địa phương

Down công văn tại link sau:

Công văn 1533/TB-VNC

Comments are closed.