Thông báo số 1132/TB-HCQG V/v đề xuất, đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021 của Học viện Hành chính Quốc gia

Down thông báo và biểu mẫu tại link sau:

Thông báo số 115/TB-HCQG

Mẫu năm 2021

Comments are closed.