Công văn số 157/HCQG-NN-TH&TT-TV V/v chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên; chuyên viên chính; lãnh đạo, quản lý cấp phòng; lãnh đạo quản lý cấp huyện và tương đương theo phương thức từ xa

Lý lịch trích ngang _CV ( lớp Chuyên viên)

Quy trình tham gia khóa học ( lớp chuyên viên)

Lý lịch trích ngang _CVC(Lớp Chuyên viên chính)

Phụ lục 2b- đăng ký theo đơn vị_chuyên viên chính

Quy trình tham gia khóa học lớp Chuyên viên chính (QĐ 4062)

Lý lịch trích ngang_CP( Lớp Cấp phòng)

Phụ lục 2b- đăng ký theo đơn vị_lãnh đạo quản lý cấp phòng

Quy trình tham gia khóa học lớp Lãnh đạo, quản lý cấp phòng (QĐ 4189)

Lý lịch trích ngang _CH( Lớp Cấp huyện)

Quy trình tham gia lớp Quản lý, lãnh đạo cấp huyện ( QĐ 3402)

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

Comments are closed.