Công văn số 171/HCQG-VNC V/v góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung các Quy chế quản lý khoa học và công nghệ của Học viện Hành chính Quốc gia

Down Công văn và Quy chế tại link sau:

Công văn 171/HCQG-VNC

Quy chế Biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu học tập của HV HCQG

Quy chế Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của HV HCQG

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo HVHCQG

Comments are closed.