Công văn số 207/HCQG-NN-TH&TT-TV V/v Chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính; lãnh đạo, quản lý cấp phòng theo phương thức từ xa

Down biểu mẫu tại link sau:

Phụ lục 2a- LLTN_Đăng ký cá nhân_chuyên viên chính

Phụ lục 2b- đăng ký theo đơn vị_chuyên viên chính

Quy trình tham gia khóa học lớp Chuyên viên chính (QĐ 4062)

Phụ lục 2a- LLTN_Đăng ký cá nhân_lãnh đạo quản lý cấp phòng

Phụ lục 2b- đăng ký theo đơn vị_lãnh đạo quản lý cấp phòng

Quy trình tham gia khóa học lớp Lãnh đạo, quản lý cấp phòng (QĐ 4189)
z2367177319978_cff09abf6120a266daf5ebcb8854773az2367177456649_2530e3fa02477c25eba6c18083cd2d75z2367178464376_1def68d947788807ac7194c1356dedfd

Comments are closed.