Công văn số 2093/BNV-VP về việc hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2015

 

IMG_3549 IMG_3550

Phụ lục I: IMG_3551

IMG_3552

Phụ lục II:

IMG_3553

Phụ lục III:

IMG_3554

IMG_3555

Phụ lục IV:

IMG_3556

 

Phụ lục V:

IMG_3557

IMG_3558

IMG_3559

IMG_3560

IMG_3561

IMG_3562

IMG_3563

IMG_3564

Phụ lục VI:

IMG_3565

 

Comments are closed.