Công văn số 267/HCQG-QLBD V/v chiêu sinh các khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo năm 2019 tổ chức tại Học viện và Phân viện trực thuộc Học viện

CV Tôn giáo 2019 p1-page-0 CV Tôn giáo 2019 p2-page-0 CV Tôn giáo 2019 p3-page-0

Comments are closed.