Công văn số 292/HCQG-NN-TH&TT-TV V/v chiêu sinh chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên theo phương thức từ xa

Danh-sách-đăng-ký-theo-đơn-vị-PHU-LUC-1A

Mẫu-Lý-lich-trích-ngang-PHỤ-LỤC-1B

Quy trình tham gia khóa học

Phương thức tham gia nộp học phí

scan0023 scan0034 scan0024

Comments are closed.