Công văn số 36/THHC&CNTT ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Trung tâm Tin học Hành chính và Công nghệ thông tin về việc cung cấp tài khoản email, mật khẩu mặc định cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện

img328 img329 img330

Comments are closed.