Công văn số 675/BNV-VP ngày 22/02/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 01/2021

1

2

Toàn văn nội dung văn bản tại đây: https://drive.google.com/file/d/1maSUAJjBS6fHox1QFXHOdCrKu91Jt-cP/view

Comments are closed.