Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI – năm 2021

(napa.vn) – Ngày 28/4/2021 Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch số 04-KH/BCSĐ về việc “Thực hiện Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI – năm 2021″.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 04-KH/BTCTW ngày 23/3/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021, Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ ban hành kế hoạch tổ chức quán triệt và phát động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ hưởng ứng tham gia viết bài dự thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI – năm 2021.

anh

Mục đích cuộc thi là tuyên truyền sâu rộng kết quả thành công và những nội dung mới trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc về chủ trương, định hướng lớn của Đảng, thống nhất nhận thức và hành động, tạo niềm tin, khí thế động lực mới để đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Từ đó, tạo sự quan tâm hơn nữa của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh , phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Nâng cao hơn nữa nhận thức của phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác các tác phẩm về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Động viên, khuyến khích ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc; từ đó tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị.

Tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.

Thông qua Giải Búa liềm vàng lần thứ VI – năm 2021 góp phần tuyên truyền, đưa Nghị Quyết Đại hội lần thức XIII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống; tăng cường bảo vệ nền tư tưởng của Đảng; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng trong công tác tổ chức, cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, góp phần bảo vệ đường lối và tổ chức của Đảng, bảo vệ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục đưa việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng đi vào thực chất, trở thành hành động cụ thể, thiết thực, thường xuyên và tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thực hiện Kế hoạch của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ, Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia đề nghị các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện phối hợp với cấp ủy đảng cùng cấp quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu, nội dung, kế hoạch, thể lệ Giải Búa liềm vàng lần thứ VI – năm 2021 đến toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động của đơn vị mình.

Khuyến khích đảng viên, viên chức, người lao động trong toàn Học viện viết các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ VI – năm 2021. Trong đó, các tác phẩm cần bám sát thực tiễn công tác xây dựng Đảng, nhất là trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, hoạt động chuyên môn của Học viện Hành chính Quốc gia, phản ánh sinh động kết quả thực hiện Cương lĩnh, đường lối của Đảng trong công tác xây dựng Đảng, tập trung vào tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cổ vũ, tuyên truyền kịp thời kết quả xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có đức, vừa có tài, ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Khuyến khích sử dụng những tác phẩm viết về công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh của các cấp ủy, tổ chức công đoàn như phát triển đảng viên trong đội ngũ công chức, viên chức; gương sáng đảng viên; xây dựng các tổ chức chính trị – xã hội vững mạnh góp phần củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở; giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; vai trò kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách và phản biện xã hội; công tác triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của các cấp ủy đảng, các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện Hành chính Quốc gia.

Các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ VI – năm 2021 sẽ được giới thiệu đăng tải trên Tạp chí in, Tạp chí điện tử Quản lý nhà nước, trên Cổng thông tin điện tử Học viện và gửi về Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ VI – năm 2021.

Thời gian tác phẩm dự giải: thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01/11/2020 đến 31/10/2021. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 10/11/2021 (theo dấu bưu điện). Hội đồng chấm giải (gồm Hội đồng sơ khảo và Hội đồng chung khảo) xem xét, đánh giá để chọn ra các tác phẩm báo chí xuất sắc, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định trong Thể lệ để xét trao giải. Vòng sơ khảo tiến hành từ giữa tháng 11/2021 đến ngày 15/12/2021.

Trong quá trình thực hiện, để được cung cấp các thông tin cần thiết liên quan, đề nghị các đơn vị liên hệ với cơ quan thường trực Giải Búa liềm vàng lần thứ VI – năm 2021 là Tạp chí Xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương (số điện thoại: 08045129 hoặc 0983.250.508).

Xem toàn văn Kế hoạch số 04-KH/BTCTW ngày 23/3/2021 của Ban Tổ chức Trung ương: Tại đây

Xem toàn văn Kế hoạch số 04-KH/BCSĐ ngày 28/4/2021 của Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ: Tại đây

Xem toàn văn Kế hoạch và Thể lệ Giải Búa liềm vàng lần thứ VI – năm 2021: Tại đây

Như Ngọc

Comments are closed.