Đề xuất quy định đối với cho vay tiêu dùng

(Chinhphu.vn) – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư quy định hoạt động tín dụng tiêu dùng của công ty tài chính.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, tín dụng tiêu dùng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao chất lượng sống cho người dân. Tại Việt Nam, tín dụng tiêu dùng chủ yếu được cung cấp bởi ngân hàng thương mại và công ty tài chính. Theo thông lệ, thực tiễn hoạt động và yêu cầu quản lý nhà nước đối với hoạt động tín dụng tiêu dùng của 2 loại hình tổ chức tín dụng này, cần phải có văn bản quy phạm pháp luật riêng điều chỉnh hoạt động tín dụng tiêu dùng của công ty tài chính phù hợp với đặc thù và phân khúc thị trường của công ty tài chính.

Ngân hàng Nhà nước đã dự thảo Thông tư quy định hoạt động tín dụng tiêu dùng của công ty tài chính đối với khách hàng cá nhân là người tiêu dùng để đáp ứng nhu cầu, mục đích tiêu dùng của chính khách hàng vay và gia đình của khách hàng vay, dưới các hình thức: 1- Cho vay trả góp; 2- Cho vay thấu chi qua thẻ tín dụng; 3- Phát hành thẻ mua hàng.

Quy định này nhằm để tách biệt và hạn chế rủi ro đối với ngân hàng thương mại khi cho vay tiêu dùng đối với đối tượng khách hàng phi chuẩn (khách hàng đại chúng có thu nhập trung bình, thấp, chưa có lịch sử tín dụng hoặc điểm tín dụng thấp, khó tiếp cận dịch vụ ngân hàng…).

Theo Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại có nhu cầu cấp tín dụng tiêu dùng cho những đối tượng khách hàng phi chuẩn theo các hình thức trên  được thành lập công ty tài chính.

Lãi suất cho vay tiêu dùng

Theo dự thảo, lãi suất cho vay tiêu dùng do công ty tài chính và khách hàng thoả thuận trên cơ sở khả năng trả nợ của khách hàng, phù hợp với chính sách, quy định về  lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Lãi suất cho vay tiêu dùng của công ty tài chính được tính theo lãi suất ngày, tháng, năm hoặc trên cơ sở dư nợ thực tế trong kỳ tính lãi.

Lãi suất quá hạn do công ty tài chính ấn định hoặc thoả thuận với khách hàng và phải được ghi trong hợp đồng tín dụng tiêu dùng nhưng không vượt quá 150% lãi suất cho vay tiêu dùng thực tế áp dụng trong thời hạn cấp tín dụng tiêu dùng đã được ký kết hoặc đã được điều chỉnh trong hợp đồng tín dụng tiêu dùng.

Dự thảo nêu rõ, lãi suất cho vay tiêu dùng, cách tính lãi suất, lãi suất quá hạn phải được niêm yết rõ ràng, công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giới thiệu dịch vụ và trên website của công ty tài chính.

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến góp ý dự thảo trên website của cơ quan này.

Bảo Lâm

 

Comments are closed.