Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Học viện Hành chính Quốc gia

Chi tiết Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Học viện Hành chính Quốc gia mời quý vị tải về dưới đây:

Ban Hợp tác Quốc tế

Ban Kế hoạch – Tài chính

Ban Quản lý bồi dưỡng

Ban Quản lý đào tạo Sau đại học

Ban Tổ chức cán bộ

Bộ môn Ngoại ngữ

Khoa Khoa học Hành chính và Tổ chức nhân sự

Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở

Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tếvà Tài chính công

Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội

Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính

Phòng Kiểm tra – Pháp chế

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng

Phòng Quản lý đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Hành chính

Tạp chí Quản lý nhà nước

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện

Văn phòng

Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính

Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế

Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên

Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh

Comments are closed.