Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng về rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020-2025; chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Học viện nhiệm kỳ 2021-2026

(napa.vn) – Ngày 23/9/2021, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng về rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020-2025; chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Học viện nhiệm kỳ 2021-2026.

TS. Đặng Xuân Hoan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có: Ban Giám đốc Học viện; BCH Đảng bộ Học viện; Trưởng, phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; Chủ tịch Công đoàn; Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Học viện; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Trưởng Ban Thanh tra nhân dân; Trưởng Ban Nữ công Học viện; chuyên viên cao cấp và tương đương.

20210925_145707

TS. Đặng Xuân Hoan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

Căn cứ Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về công tác quy hoạch lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị (Khóa IX) và Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị (Khóa IX); Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 24/02/2017 của Ban Tổ chức Trung ương sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nêu tại Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương; Văn bản số 1398-CV/BTCTW ngày 04/8/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về độ tuổi rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026.

Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/BCSĐ ngày 23/8/2021 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2021-2026.

Kế hoạch số 1082/KH-HCQG ngày 01/9/2021 về rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2021-2026.

Việc tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng về rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020-2025 (chức danh Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư Đảng ủy); chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Học viện nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm mục đích: tạo sự chủ động nguồn cán bộ để đáp ứng yêu cầu kiện toàn, bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện về trước mắt cũng như lâu dài, bảo đảm tính kế thừa, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; chuẩn bị nguồn cán bộ từ xa, làm cơ sở để tiến hành đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về phẩm chất chính trị, trong sáng về đạo đức, thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ, có trình độ và năng lực, nhất là năng lực trí tuệ và thực tiễn tốt, đủ về số lượng, cơ cấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và định hướng phát triển của Học viện trong giai đoạn mới.

Yêu cầu: Công tác quy hoạch và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ phải đảm bảo dân chủ, khách quan và công khai. Cán bộ đưa vào quy hoạch phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn quy định, có triển vọng phát triển; Số lượng cán bộ đưa vào quy hoạch cần đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đảm bảo ba độ tuổi, dãn cách giữa mỗi độ tuổi là 05 năm, bảo đảm cơ cấu cán bộ nữ; Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ phải đảm bảo phương châm “mở” và “động”, mỗi chức danh quy hoạch có thể giới thiệu từ 02 đến 04 người, mỗi người có thể giới thiệu quy hoạch từ 1 đến 3 chức danh, không quy hoạch 01 người vào quá 03 chức danh, không quy hoạch 01 chức danh quá 04 người, lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở quy hoạch cấp trên, không khép kín giới thiệu quy hoạch trong cơ quan, đơn vị mà có thể mở rộng, giới thiệu đưa vào quy hoạch các cán bộ đang công tác ở cơ quan, đơn vị khác nếu đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh quy hoạch.

TS. Đặng Xuân Hoan đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị phát huy tính tích cực, dân chủ, sáng tạo, công tâm, khách quan, có những ý kiến đóng góp, giới thiệu các cá nhân đủ tiêu chuẩn bổ sung quy hoạch vào các vị trí Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020-2025; các vị trí lãnh đạo của Học viện giai đoạn 2021-2026.

TS. Đặng Xuân Hoan cũng đề nghị Tổ kiểm phiếu kiểm tra danh sách đại biểu của từng đơn vị, tham dự đúng thành phần, hướng dẫn bỏ phiếu, kiểm phiếu, công bố số lượng phiếu phát ra, thu về tại Hội nghị, đảm bảo đúng các quy định, công khai, minh bạch.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

IMG_7105

IMG_7098

IMG_7100

IMG_7103

20210925_145604

Như Ngọc

Comments are closed.