Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Chiều ngày 09/01/2020, tại Phòng truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Tham dự Hội nghị: Đồng chí Trần Anh Tuấn – Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; đồng chí Vũ Thanh Xuân – Phó Bí thư Đảng ủy Học viện; đồng chí Lương Thanh Cường – Đảng Ủy viên, Phó Giám đốc Học viện; đồng chí Nguyễn Đăng Quế- Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Học viện đồng chí các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Thường vụ Công đoàn Học viện; các đồng chí Trưởng, Phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; các đồng chí Bí thư các Chi bộ Đảng trực thuộc Đảng bộ Học viện; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các đồng chí trưởng, phó các phòng, bộ môn tương đương tại Hà Nội cùng với các đầu cầu trực tuyến tại Phân viện Học viện tại TP.Hồ Chí Minh; Phân viện Học viện khu vưc miền Trung và Phân viện Học viện khu vực Tây Nguyên.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, đồng chí Vũ Thanh Xuân – Phó Bí thư Đảng ủy Học viện, Phó Giám đốc Học viện đã trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Dự thảo Báo cáo nêu rõ, năm 2019, Đảng ủy Học viện đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Ban Cán sự đảng và Đảng ủy Bộ Nội vụ về các lĩnh vực tổ chức đảng, dân vận, tuyên giáo, công tác kiểm tra, giám sát… trong đó trọng tâm triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, năm 2019 sau gần hai năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia, Học viện đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo nền tảng vững chắc trên con đường xây dựng và phát triển Học viện.

 Đồng chí Vũ Thanh Xuân trình bày Dự thảo báo cáo

Đồng chí Vũ Thanh Xuân trình bày Dự thảo báo cáo

Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương, của Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ Nội vụ, Đảng bộ Học viện đã nỗ lực cao, phát huy thuận lợi, vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội và lãnh đạo toàn diện, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm 2019 trên nhiều mặt hoạt động như: công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức – cán bộ; công tác tổ chức đảng, xây dựng đảng, kiểm tra đảng, dân vận, tuyên giáo và đảng vụ; lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; lãnh đạo các đoàn thể quần chúng…

Trong năm 2019, Đảng ủy Học viện lãnh đạo toàn Đảng bộ thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, chỉ thị, kết luận… của Trung ương và Đảng ủy cấp trên gắn với nhiệm vụ chính trị của Học viện, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, mỗi đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ luôn kiên định đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Đứng trước các vấn đề khó khăn, phức tạp, tập thể Đảng ủy luôn bàn bạc thống nhất đưa ra biện pháp giải quyết. Các cuộc họp Đảng ủy, giao ban Học viện hằng tháng đều được thông báo và triển khai đến từng cấp ủy, đơn vị, cán bộ và đảng viên.

 Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Đảng ủy trình bày Báo cáo kết quả đánh giá phân loại đảng viên, chi bộ đảng và công tác khen thưởng đảng viên năm 2019 của Đảng bộ Học viện và Báo cáo tài chính Đảng

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Đảng ủy trình bày Báo cáo kết quả đánh giá phân loại đảng viên, chi bộ đảng và công tác khen thưởng đảng viên năm 2019 của Đảng bộ Học viện và Báo cáo tài chính Đảng

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy trình bày Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Học viện

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân – Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy trình bày Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Học viện

Hội nghị cũng đã được nghe: Báo cáo kết quả đánh giá phân loại đảng viên, chi bộ đảng và công tác khen thưởng đảng viên năm 2019 của Đảng bộ Học viện; Báo cáo tài chính Đảng; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Học viện.

 Đồng chí Trần Anh Tuấn – Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Trần Anh Tuấn – Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Trần Anh Tuấn đã ghi nhận và đánh giá cao các kết quả của Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia đã đạt được trong năm 2019. Đồng chí đề nghị trong năm 2020, Đảng ủy Học viện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai nhiệm vụ cụ thể của các cấp ủy Đảng trong năm 2020: tập trung lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XII và Đảng ủy cấp trên; đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát trong việc triển khai các nhiệm vụ; đổi mới phương pháp và nội dung làm việc, đổi mới tư duy trong sinh hoạt đảng hàng tháng ở cấp ủy chi bộ, đảng bộ; tăng cường công tác kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng và kiểm tra theo chuyên đề…

Tham luận tại Hội nghị, các ý kiến đều nhất trí tán đồng với nội dung của báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2019 của Đảng bộ Học viện. Khẳng định những thành tích của Đảng bộ Học viện đạt được trong năm 2019, thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên của các cấp ủy Đảng, trong đó có sự đóng góp quan trọng của từng đảng viên trong Đảng bộ Học viện.

Đồng chí Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu kết luận tại Hội nghị

Đồng chí Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, đồng chí Đặng Xuân Hoan tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ, đồng thời đề nghị các đảng viên đoàn kết, nỗ lực thực hiện một số giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong năm 2020 mà Hội nghị đã đề ra. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Học viện cũng nhấn mạnh tới các mục tiêu quan trọng cần thực hiện trong năm 2020: Thứ nhất, trong năm tới 2020 nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Học viện là phải đẩy mạnh phát huy dân chủ thực hiện công khai, minh bạch công tác xây dựng Đảng, chấp hành nghiêm túc điều lệ Đảng gắn với việc kiểm tra giám sát thường xuyên chặt chẽ, kịp thời không để xảy ra những vi phạm trong việc chấp hành điều lệ Đảng. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, kịp thời xử lý góp phần giữ vững sự ổn định trong Học viện. Thứ hai, công tác tổ chức – cán bộ phải đáp ứng theo yêu cầu của toàn hệ thống, công tác bổ nhiệm, tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đúng năng lực, tiêu chuẩn của vị trí việc làm. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thứ ba, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm trong thực thi công vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện cải cách hành chính, đổi mới tác phong làm việc. Thứ tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản ký điều hành, huy động các tổ chức, đoàn thể phát huy vai trò giám sát. Biểu dương khen thưởng kịp thời cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc trong các hoạt động của Học viện.

IMG_1497 IMG_1498

Một số đại biểu phát biểu ý kiến

Một số đại biểu phát biểu ý kiến

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Hoài Thu

 

Comments are closed.