Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Học viện đề tài khoa học cấp cơ sở trọng điểm theo hình thức Giám đốc Học viện đặt hàng năm 2021: “Nghiên cứu đổi mới tổ chức và hoạt động của Học viện Hành chính Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

(napa.vn) – Sáng ngày 13/11/2021, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Học viện đề tài khoa học cấp cơ sở trọng điểm theo hình thức Giám đốc Học viện đặt hàng năm 2021: “Nghiên cứu đổi mới tổ chức và hoạt động của Học viện Hành chính Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đề tài do TS. Nguyễn Đăng Quế làm Chủ nhiệm.

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi nghiệm thu.

IMG_9429

PGS.TS. Lương Thanh Cường chủ trì Hội đồng nghiệm thu.

Tham gia buổi nghiệm thu có TS. Đặng Xuân Hoan, nguyên Giám đốc Học viện, GVCC Khoa QLNN về Kinh tế và Tài chính công; các ông, bà thành viên Hội đồng nghiệm thu; Chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia đề tài.

IMG_9421

TS. Nguyễn Đăng Quế báo cáo tại Hội đồng.

Tại buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc điều hành Học viện, Chủ nhiệm đề tài đã trình bày quá trình xây dựng và tóm tắt những nội dung cơ bản của đề tài.

Năm 2021, Học viện triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trọng điểm theo hình thức Giám đốc Học viện đặt hàng với tên gọi “Nghiên cứu đổi mới tổ chức và hoạt động của Học viện Hành chính Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đây là đề tài được triển khai trong bối cảnh Đảng và Nhà nước định hướng đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Học viện, phát triển Học viện thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý ngang tầm khu vực; đặc biệt Học viện Hành chính Quốc gia đang có nhiều thay đổi về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, cơ quan chủ quản với mục tiêu tìm ra mô hình tổ chức và hoạt động phù hợp với Học viện. Gần đây nhất là kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia để mở rộng quy mô, tăng cường nguồn lực, tiết kiệm chi tiêu và cơ sở vật chất phục vụ cho việc nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, đồng thời tạo điều kiện để nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên. Thêm nữa, sau 03 năm triển khai Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với việc dừng tuyển sinh đào tạo trình độ đại học từ năm 2018, việc đánh giá kết quả thực hiện, những hạn chế, tìm ra những định hướng đổi mới tổ chức và hoạt động của Học viện cần được đặt ra trong giai đoạn hiện nay để hiện thực hóa Chiến lược phát triển Học viện giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2045.

Nhằm nghiên cứu các giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của Học viện Hành chính Quốc gia, nhóm thành viên tham gia đề tài triển khai: Đánh giá thực trạng về tổ chức bộ máy, kết quả hoạt động của Học viện Hành chính Quốc gia; Nghiên cứu những vấn đề đang đặt ra đối với Học viện giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề xuất các giải pháp đổi mới mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Học viện đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Ngoài phần mở đầu, kết luận và các phụ lục kèm theo, đề tài được triển khai thành 03 chương: Chương 1: Cơ sở khoa học về đổi mới tổ chức và hoạt động của Học viện Hành chính Quốc gia; Chương 2: Thực trạng tổ chức và hoạt động của Học viện Hành chính Quốc gia; Chương 3: Đổi mới tổ chức và hoạt động của Học viện Hành chính Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng đã có những ý kiến góp ý cho Đề tài.

IMG_9406

TS. Tạ Ngọc Hải, Phản biện 2 phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, TS. Tạ Ngọc Hải, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước – Bộ Nội vụ, Phản biện 2 đánh giá cao việc tiếp cận mô hình tổ chức và hoạt động của Học viện Hành chính Quốc gia dựa trên 04 trụ cột đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và cung cấp dịch vụ công. Đây là đề tài thực hiện theo đặt hàng của Giám đốc Học viện, do vậy, đối với các nội dung ít liên quan đến tổ chức và hoạt động của Học viện có thể cân nhắc lược bỏ; Đề tài nên bàn trực tiếp và 02 nội dung về đổi mới tổ chức và hoạt động của Học viện; đồng thời thống nhất cách trình bày, diễn đạt trong đề tài để nâng cao hơn nữa tính khoa học của Đề tài.

IMG_9411

PGS.TS. Hoàng Mai, Ủy viên phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Đồng thuận với ý kiến của TS. Tạ Ngọc Hải, PGS.TS. Hoàng Mai, Trưởng Ban Quản lý đào tạo Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia, Ủy viên Hội đồng cho rằng đây là đề tài có tính cấp thiết, phù hợp với xu hướng phát triển của Học viện Hành chính Quốc gia trong thời gian tới. PGS.TS Hoàng Mai đề xuất nhóm nghiên cứu cần hoàn thiện các nội dung thuộc phần Mở đầu của Đề tài; đối với phần đánh giá thực trạng và giải pháp cần bám sát các nội dung đã đặt ra trong cơ sở lý luận, cần sơ đồ hóa cơ cấu tổ chức của Học viện để có thể tường minh các ý tưởng và người đọc dễ tiếp cận….

IMG_9419

TS. Lê Anh Xuân, Thư ký phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Tại buổi nghiệm thu, TS. Lê Anh Xuân, Thư ký Hội đồng đã đọc bản góp ý, đánh giá của PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân, Phản biện 1, đồng thời có những ý kiến cá nhân. TS. Lê Anh Xuân và PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân đều nhất trí thông qua Đề tài, đồng thời đề nghị nhóm nghiên cứu chỉnh sửa, hoàn thiện một số yếu tố về hình thức, kết cấu, danh mục tài liệu tham khảo…

IMG_9414

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng cho rằng đây là một đề tài khó, cần thiết và cấp thiết; nội dung đề tài bao quát tầm nhìn, sứ mệnh của Học viện Hành chính Quốc gia trong thời gian dài. Nhóm nghiên cứu cần cân nhắc cập nhật một số văn bản của Đảng, Nhà nước có nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Học viện, cân nhắc bổ sung nội dung số hóa hoạt động của Học viện trong tương lai… PGS.TS. Lương Thanh Cường đánh giá cao tính khoa học, trách nhiệm của nhóm nghiên cứu trong việc triển khai đề tài, đồng thời cho rằng đề tài đã đạt được những thành công không nhỏ trong việc cung cấp những luận cứ lý luận, thực tiễn nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động của Học viện Hành chính Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín và 100% thành viên Hội đồng nhất trí đánh giá Đề tài xếp loại Xuất sắc./.

IMG_9428

Toàn cảnh buổi nghiệm thu.

Như Ngọc

Comments are closed.