Hội nghị giao ban cán bộ chủ chốt tháng 5/2020

Ngày 29 tháng 5 năm 2020, tại Học viện Hành chính Quốc gia, Giám đốc Học viện đã chủ trì Hội nghị giao ban cán bộ chủ chốt.  

Tham dự Hội nghị có: TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện, các Phó Giám đốc Học viện: TS. Vũ Thanh Xuân, PGS.TS. Lương Thanh Cường, TS. Nguyễn Đăng Quế; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, Trưởng, Phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện tại Hà Nội; Lãnh đạo các Phân viện, Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Phân viện, Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ.

ThS. Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chánh Văn phòng Học viện trình bày báo cáo

ThS. Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chánh Văn phòng Học viện trình bày báo cáo

Tại Hội nghị giao ban cán bộ chủ chốt, các đại biểu cũng được nghe ThS. Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chánh Văn phòng Học viện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Học viện trong tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 năm 2020. 

TS. Đặng Xuân Hoan - Giám đốc Học viện phát biểu kết luận Hội nghị

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện phát biểu kết luận Hội nghị

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự Hội nghị. Phát biểu kết luận Hội nghị, TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện về cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo tháng 5 và các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 năm 2020; giao Văn phòng Học viện tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo theo các ý kiến phát biểu tại cuộc họp và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Ban Tổ chức cán bộ: Tích cực tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ về thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020. Phối hợp với các khoa chuyên môn, đơn vị quản lý bồi dưỡng hoàn thiện quy chế về chế độ làm việc của giảng viên, việc tính giờ giảng trực tuyến đối với giảng viên. Tiếp tục đề xuất kiện toàn viên chức lãnh đạo, quản lý của Học viện. Tổng hợp đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng viên chức trong quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý và đề xuất kế hoạch thực hiện. Nghiên cứu kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển của Học viện. Trình ban hành quy định về việc đánh giá, phân loại trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên, nghiên cứu viên.

 Ban Quản lý bồi dưỡng: Nghiên cứu, đề xuất đổi mới Quy chế quản lý các khóa bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghiên cứu, đề xuất nội dung bồi dưỡng về chính phủ điện tử; Phối hợp với các khoa chuyên môn đảm bảo kế hoạch đào tạo đối với sinh viên đại học chính quy khóa 17, 18. 

Ban Quản lý đào tạo Sau đại học: Chuẩn bị công tác tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2020. Nghiên cứu, đề xuất về đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo sau đại học. 

Ban Hợp tác quốc tế: Xây dựng phương án thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế năm 2020 của Học viện. Lưu ý đến tình hình bệnh Covid-19 khi tổ chức các đoàn ra, tiếp đón đoàn vào.

Ban Kế hoạch – Tài chính: Hoàn thành việc sắp xếp nhân sự các phòng của Ban. Phối hợp với các đơn vị sử dụng ngân sách, Tạp chí Quản lý nhà nước xây dựng Đề án tự chủ của các đơn vị. Phối hợp với Ban Quản lý bồi dưỡng nghiên cứu, đề xuất cơ chế đặc thù về thanh toán kinh phí đối với chuyên gia cao cấp được mời giảng dạy các chương trình bồi dưỡng tại Học viện. Tiếp tục hoàn thiện báo cáo nhiệm vụ thiết kế Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, thay thế và bổ sung cơ sở chính của Học viện Hành chính Quốc gia; báo cáo chủ trương đầu tư đối với dự án xây dựng kết cấu hạ tầng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin vào đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Kiểm định đầu vào chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Rà soát, đề xuất sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện. 

 Công tác văn phòng: Giao Văn phòng nghiên cứu, đề xuất về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Học viện, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật hệ thống hội nghị, phòng học trực tuyến của Học viện; Triển khai thực hiện hệ thống quản lý văn bản điện tử tại Học viện.  

Các Khoa chuyên môn: Tích cực thực hiện nhiệm vụ biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện. Đề xuất hội đồng đánh giá năng lực giảng viên tham gia bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và đào tạo sau đại học. 

Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính: Tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các quy chế: Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện; Quy chế hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện; Quy chế biên soạn, thẩm định, lựa chọn, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu của Học viện. 

Các Phân viện Học viện: Các Phân viện tích cực, chủ động các hoạt động hợp tác với các địa phương về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học. Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế. Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên tích cực chuẩn bị tiếp nhận, đưa vào sử dụng trụ sở mới của Phân viện. 

Công tác đảng, đoàn thể: Giao Văn phòng Đảng – Đoàn thể tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị:

IMG_20200606_111557_copy_881x557 IMG_20200606_111245_copy_881x523 IMG_2773_copy_881x587 IMG_2767_copy_933x622

Các điểm cầu trực tuyến

Các điểm cầu trực tuyến

Tin bài, ảnh: Hoài Thu – Hoàng Hậu

Comments are closed.