Hội thảo khoa học cấp Bộ “Tiêu chí đánh giá thể chế tổ chức bộ máy hành chính và quản lý công chức, viên chức”

(napa.vn) – Sáng ngày 29/3/2024, tại Trụ sở chính Học viện tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học “Tiêu chí đánh giá thể chế tổ chức bộ máy hành chính và quản lý công chức, viên chức” thuộc Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp Bộ “Tổ chức hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả” giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ Nội vụ do TS. Bùi Thị Thanh Thúy – Trưởng Bộ môn Hành chính – Thanh tra, Khoa Nhà nước và Pháp luật làm chủ nhiệm.

Tham dự Hội thảo có PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh – Đảng ủy viên, Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật; GS.TS. Phạm Hồng Thái – Nguyên Chủ nhiệm Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; PGS.TS. Lê Thiên Hương – Nguyên Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Hành chính Quốc gia; TS. Đinh Duy Hòa – Nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, TS. Nguyễn Thị Kim Thoa – Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự – Hành chính, Bộ Tư pháp; PGS.TS. Nguyễn Minh Phương – Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; TS. Tạ Ngọc Hải – Nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ; ThS. Nguyễn Phước Thọ – Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ; TS. Chu Thị Hoa – Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp; TS. Nguyễn Minh Sản – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia; TS. Nguyễn Thị Hoàn – Phó trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Hành chính Quốc gia cùng các đại biểu đến từ Trường Đại học Chu Văn An, Trường Đại học Lao động – Xã hội, Học viện Tòa án, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An cùng các giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật, các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện Hành chính Quốc gia.

IMG_8277

TS. Bùi Thị Thanh Thúy phát biểu đề dẫn Hội thảo

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, TS. Bùi Thị Thanh Thúy nhấn mạnh: Nghị quyết 27/NQ-TW về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới đã xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2030:Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội. Hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, nhân đạo, đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, mở đường cho đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, nhất quán”. Trên cơ sở Nghị quyết 27, trong những năm qua,thể chế tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và quản lý công chức, viên chức đã có những bước chuyển đáng kể phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế, xây dựng nhà nước pháp quyền và xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thể chế bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương đã được thiết kế và hoạt động ổn định. Thể chế quản lý công chức, viên chức bước đầu được sắp xếp lại theo chức danh, chức vụ và vị trí việc làm, tạo điều kiện cho việc tinh giảm biên chế hành chính, sự nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn nhiều điểm hạn chế, thể chế chưa tạo được không gian pháp lý đầy đủ hoàn thiện để tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và quản lý cán bộ, công chức hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Vì vậy việc hoàn thiện thể chế tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và quản lý công chức, viên chức giữ vai trò quan trọng, là cơ sở, tiền đề để tổ chức bộ máy và hoạt động quản lý công chức viên chức đảm bảo đáp ứng các yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả. Để có thể hoàn thiện thể chế tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và quản lý công chức, viên chức một trong những giải pháp là có sự đánh giá chính xác từ hai phía: cơ quan quản lý và xã hội về mức độ hoàn thiện thể chế đặc biệt  trong bối cảnh quản trị quốc gia theo hướng hiệu lực, hiệu quả. Cần có xác định các tiêu chí cụ thể kết hợp cả định tính và định lượng để đánh giá mức độ hoàn thiện thể chế tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và quản lý công chức, viên chức.

Ban Chủ nhiệm mong muốn trong quá trình triển khai đề tài, một số nội dung nghiên cứu được đặt ra và cần có sự đóng góp ý kiến của các nhà khoa học trong Hội thảonhư: (1) Thể chế tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và quản lý công chức, viên chức cần được đánh giá trên những phương diện nào? (quy trình xây dựng thể chế, tổ chức thực hiện thể chế, hiệu lực, hiệu quả của thể chế….); (2) Yêu cầu đối với bộ tiêu chí chuẩn trong đánh giá thể chế nói chung và thể chế tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và quản lý công chức, viên chức nói riêng; (3) Yêu cầu của xây dựng nền quản trị quốc giatheo hướng hiện đại, hiệu quả đối với xây dựng tiêu chí đánh giá thể chế tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và quản lý công chức, viên chức nói riêng; (4) Khái quát một số bộ tiêu chí ở Việt Nam có liên quan đến đánh giá thể chế tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và quản lý công chức, viên chức hiện nay – kết quả và hạn chế;…

IMG_8275

GS.TS. Phạm Hồng Thái đồng chủ trì Hội thảo trao đổi một số vấn đề tại Hội thảo

Với 13 tham luận và 13 ý kiến phát biểu trực tiếp tại Hội thảo từ các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài Học viện, Hội thảo đã khẳng định vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của việc đánh giá thể chế tổ chức bộ máy hành chính và quản lý công chức, viên chức theo các tiêu chí cụ thể.

Các ý kiến cho rằng, nhóm nghiên cứu lựa chọn một đề tài khó, song có giá trị cao về cả lý luận và thực tiễn; việcxác định bộ tiêu chí là căn cứ đánh giá trong từng lĩnh vực hoặc nội dung hoạt động cụ thể của tổ chức bộ máy trong đó phải lưu ý về tính khá thi, tính chính trị và đặt trong bối cảnh cụ thể để so sánh, đánh giá khách quan, minh bạch; việc đề xuất giải pháp hoàn thiện các tiêu chí đánh giá nhằm giúp các cơ quan trong bộ máy hành chính và công tác quản lý công chức, viên chức phát huy hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tổng kết Hội thảo, TS. Bùi Thị Thanh Thúy cảm ơn các ý kiến tham luận tại Hội thảo đã làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến chủ đề Hội thảo, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các nhà khoa học trong nghiên cứu các nội dung của đề tài, phấn đấu đạt chất lượng và kết quả tốt nhất./.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

IMG_8273

 PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh phát biểu tại Hội thảo

IMG_8274

 TS. Đinh Duy Hòa phát biểu tại Hội thảo

IMG_8276

TS. Nguyễn Thị Kim Thoa phát biểu tại Hội thảo

IMG_8283

PGS.TS. Lê Thiên Hương phát biểu tại Hội thảo

 IMG_8282

PGS.TS. Nguyễn Minh Phương phát biểu tại Hội thảo

IMG_8280 TS. Chu Thị Hoa phát biểu tại Hội thảo

 IMG_8279

TS. Tạ Ngọc Hải phát biểu tại Hội thảo

 IMG_8278

ThS. Nguyễn Phước Thọ phát biểu tại Hội thảo

IMG_8281

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Trần Trung

Comments are closed.