Hướng dẫn chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức

1. Hướng dẫn: 1.Hương dẫn chuyen CDNN VC

2. Mẫu số 1: 1a. Mẫu số 1

3. Mẫu 2: Mau 2 Nhan xet

4. Mẫu số 3: 3. Mau so 3 (Ds đề nghị – CV so 126_HCQG-TCCB)

5. Danh mục vị trí việc làm: Danh mục VTVL – 68

6. Danh sách viên chức: DS viên chức k có trong danh mục VTVL

Comments are closed.