Hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên đại học hình thức chính quy trúng tuyển năm 2019

Xem chi tiết:

Hướng dẫn

Phiếu đăng ký đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2022-2023

Phụ lục 01

Phụ lục 02

- Phụ lục 03

Comments are closed.