Hướng dẫn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

Xem chi tiết

Mẫu số 01 và o2: Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương và Bản tóm tắt thành tích cá nhân: Tại đây 1

Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục: Tại đây 2

Công văn số 293/HCQG-TCCB ngày 10/3/2021 của Học viện HCQG về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”: Tại đây 3

Comments are closed.