Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và công tác thi đua khen thưởng năm 2015

Mẫu biểu:

Bieu mau – Của HVHCQG 2015

HD 2015

HD- Cua HVHCQG 2015

img466 img467 img468 img469 img470 img471 img472 img473 img474 img475 img476

Comments are closed.