Hướng dẫn số 1737/HD-HCQG ngày 18/11/2020 hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức, người lao động thuộc HVHCQG năm 2020

Toàn văn Hướng dẫn: Hướng dẫn 2020 sửa 1

Các mẫu đính kèm:

Mẫu số 01 (Phiếu lãnh đạo Học viện)

Mẫu số 02 (Phiếu viên chức là Trưởng đơn vị)

Mẫu số 03 (Phiếu viên chức)

Mẫu số 04 (PhiếuNLĐ)

Mẫu số 05 (Bản kê NCKH)

Mẫu số 06 (Biên bản họp đơn vị)

Mẫu 07 + Mẫu 08 + Mẫu 09

Comments are closed.