Hướng dẫn số 1792/HD-HCQG về việc tổng kết công tác thi đua và bình xét thi đua năm 2018

scan0001 (2) scan0002 scan0005 scan0006 scan0007 scan0008 scan0009 scan0010

 

 

Các mẫu đính kèm trong văn bản:

Mẫu 1 (Danh hiệu thi đua cá nhân)

Mẫu 2 (Danh hiệu thi đua tập thể)

Mẫu 3 (Cá nhân được đề nghị tặng bằng khen)

Mẫu 4 (Tập thể được đề nghị tặng bằng khen)

Comments are closed.