Hướng dẫn số 35/HD-CĐHCQG ngày 25/5/2017 của Công đoàn Học viện về việc tổ chức Hội nghị Công đoàn – Hội nghị Nữ công (cấp tổ); bầu đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Học viện (cấp Công đoàn bộ phận)

Hướng dẫn số 35/HD-CĐHCQG ngày 25/5/2017 của Công đoàn Học viện về việc tổ chức Hội nghị Công đoàn – Hội nghị Nữ công (cấp tổ); bầu đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Học viện (cấp Công đoàn bộ phận)

Các mẫu biểu đi kèm:

Dự thảo Báo cáo Đại hội của Công đoàn Học viện nhiệm kỳ 2017-2022

Hướng dẫn số 47/CĐVC ngày 01/3/2017 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về công tác nhân sự

Hướng dẫn số 123/CĐVC ngày 08/5/2017  của Công đoàn Viên chức Việt Nam về góp ý Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Kế hoạch số 23/CĐHCQG-KH ngày 20/4/2017

Mẫu phiếu xin ý kiến Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Phụ lục mẫu phiếu kèm theo HD số36

Comments are closed.