Hướng dẫn số 1690/HD-HCQG ngày 10/11/2020 về việc tổng kết công tác thi đua và bình xét thi đua năm 2020

12

3

4

5

67891011

Toàn văn Hướng dẫn: HD TỔNG KẾT THI ĐUA NĂM 2020

Các mẫu phụ lục đính kèm: MAU 1    MAU 2    MAU 3    MAU 4

Phụ lục 8a – Bảng Tổng hợp thành tích cá nhân 2

Phụ lục 8b – Bảng tổng hợp thành tích tập thể (7)

Comments are closed.