Hướng dẫn xây dựng quy chế làm việc của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện Hành chính Quốc gia

Hướng dẫn xây dựng Quy chế làm việc của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện Hành chính Quốc gia

Phụ lục 1: Mẫu Quy chế làm việc của nhóm các đơn vị tham mưu, giúp việc, hậu cần

Phụ lục 2: Mẫu Quy chế làm việc của nhóm các đơn vị Quản lý và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng

Phụ lục 3: Mẫu Quy chế làm việc của nhóm các đơn vị giảng dạy

Phụ lục 4: Mẫu Quy chế làm việc của nhóm các đơn vị sự nghiệp

Phụ lục 5: Mẫu Quy chế làm việc của nhóm các phân viện

Comments are closed.