Kế hoạch số 108/KH-HCQG ngày 24/01/2019 Triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Học viện Hành chính Quốc gia, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Nội dung Kế hoạch triển khai:

Kế hoạch số 108/KH-HCQG ngày 24/01/2019 Triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Học viện Hành chính Quốc gia, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Các mẫu biểu đi kèm:

1. Bản tự nhận xét, đánh giá cá nhân

2. Danh mục hồ sơ quy hoạch

3. Hướng dẫn kê khai tài sản thu nhập

4. Mẫu 01-Dự kiến phương án nhân sự quy hoạch

5. Mẫu 02-Danh sách viên chức đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch

6. Mẫu 02a-Phiếu tín nhiệm đưa ra khỏi quy hoạch

7. Mẫu 03-Phiếu tín nhiệm

8. Mẫu 04-Biên bản kiểm phiếu

9. Mẫu 05.Biên bản hội nghị

10. Mẫu 06-Phiếu tín nhiệm hội nghị cán bộ chủ chốt

11.Mẫu 07-Biên bản kiếm phiếu hội nghị cán bộ chủ chốt

12. Mẫu 08-Biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt

13. Mẫu 09-Tổng hợp kết quả bổ sung quy hoạch

14. Mẫu biểu kê khai tài sản thu nhập

15. Mẫu nhận xét đánh giá của người đứng đầu đơn vị

16. Mẫu lý lịch 2C

17. Nhận xét của Chi ủy đơn vị công tác

 

Comments are closed.