Kế hoạch số 311/KH-HCQG ngày 13/3/2019 của HVHCQG về Kế hoạch cải cách hành chính của Viện NCKHHC giai đoạn 2019 – 2020.

Down kế hoạch tại link sau:

Kế hoạch số 311/KH-HCQG ngày 13/3/2019

Comments are closed.