Kế hoạch thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ tương đương bậc 3 (B1) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Học viện Hành chính Quốc gia, đợt 5 năm 2023

IMG_4300 IMG_4301 IMG_4302 IMG_4303

Comments are closed.