Kế hoạch Thực tập nghiệp vụ và thực hiện đề án tốt nghiệp lớp cao học ngành Quản lý công, ngành Chính sách công, ngành Luật hiến pháp và luật hành chính theo định hướng ứng dụng niên khóa 2021-2023 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trước ngày 01/01/2023

Xem chi tiết: Tại đây

Comments are closed.