Kế hoạch triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Học viện Hành chính Quốc gia, nhiệm kỳ 2016-2021 và giới thiệu nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về nội dung kế hoạch quy hoạch vàng  các biểu mẫu trong Kế hoạch triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Học viện Hành chính Quốc gia, nhiệm kỳ 2016-2021 và giới thiệu nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026 tại đây:

Nội dung Kế hoạch quy hoạch

Bản tự nhận xét, đánh giá cá nhân

Danh mục hồ sơ quy hoạch

Kết luận Quan điểm chính trị đối với nhân sự được đề nghị quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý

Mẫu 01- Dự kiến phương án nhân sự quy hoạch

Mẫu 2 – Danh sách viên chức đề nghị đưa khỏi quy hoạch

Mẫu 02a – Phiếu tín nhiệm Đưa ra khỏi quy hoạch

Mẫu 02b – Biên bản kiểm phiếu

Mẫu 03 – Phiếu tín nhiệm Danh sách giới thiệu bổ sung quy hoạch

Mẫu 03a – Phiếu tín nhiệm Giới thiệu nguồn quy hoạch

Mẫu 04 – Biên bản kiểm phiếu Rà soát, giới thiệu bổ sung quy hoạch

Mẫu 04a – Biên bản kiểm phiếu Giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý

Mẫu 05- Biên bản Hội nghị Rà soát, giới thiệu bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ và giới thiệu nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 

Mẫu 06 – Phiếu kiến nghị tại Hội nghị cán bộ chủ chốt đơn vị

Mẫu 06a – Phiếu tín nhiệm Hội nghị cán bộ chủ chốt đơn vị

Mẫu 07 – Biên bản kiểm phiếu Hội nghị cán bộ chủ chốt đơn vị

Mẫu 07a – Biên bản kiểm phiếu Hội nghị cán bộ chủ chốt đơn vị

Mẫu 08 – Biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt đơn vị

Mẫu 09 – Tổng hợp kết quả bổ sung quy hoạch

Mẫu biểu kê khai tài sản, thu nhập

Mẫu nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị

Mẫu lý lịch 2c có hiệu lực từ ngày 15.7.2019

Nhận xét của Chi ủy đơn vị công tác

 

Comments are closed.