Kết luận của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Học viện

(napa.vn) – Ngày 08/7/2021, Học viện Hành chính Quốc gia ban hành Thông báo số 873/TB-HCQG Kết luận của Giám đốc Học viện tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Học viện.

20210706_192006

TS. Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện phát biểu kết luận Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021.

Kết luận của Giám đốc Học viện nêu rõ: Ban Giám đốc Học viện đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể viên chức, người lao động Học viện trong 6 tháng đầu năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, các điều kiện thực hiện nhiệm vụ của Học viện còn những hạn chế nhất định, tuy nhiên, tập thể Học viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Các nội dung công tác được triển khai đồng bộ và đạt được những kết quả cụ thể, toàn diện. Giám đốc Học viện ghi nhận sự nỗ lực của tập thể viên chức, người lao động Học viện.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ của Học viện trong 6 tháng cuối năm 2021, Giám đốc Học viện yêu cầu:

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn vừa đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Phó Giám đốc Học viện Lương Thanh Cường chỉ đạo: Hoàn thành công tác biên soạn tài liệu bồi dưỡng Hội đồng nhân dân các cấp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Nội vụ; Bảo đảm tiến độ nhiệm vụ biên soạn chương trình, tài liệu: Khảo sát, biên soạn chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành trung ương; Biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng về Chính phủ điện tử cho cán bộ, công chức; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác đào tạo, bồi dưỡng trong toàn hệ thống Học viện.

- Phó Giám đốc Học viện Nguyễn Đăng Quế chỉ đạo: Theo sát nội dung trình phê duyệt chủ trương Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, thay thế và bổ sung cơ sở chính của Học viện Hành chính Quốc gia; Các đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ biên soạn Sổ tay phương pháp sư phạm dành cho giảng viên quản lý nhà nước; Hoàn thành sớm nhiệm vụ nghiên cứu Đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của Học viện Hành chính Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ đạo Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện khẩn trương xây dựng, nâng cấp phòng ghi hình trực tuyến và xây dựng bài giảng điện tử theo kế hoạch.

- Các đơn vị sử dụng ngân sách: Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2022, kế hoạch tài chính – ngân sách 03 năm 2022 – 2024.

Các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

Một là, Ban Tổ chức cán bộ: Theo sát chỉ đạo của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt số lượng người làm việc theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; Hoàn thành các nội dung liên quan công tác tuyển dụng viên chức năm 2021 để sớm ban bành quyết định tuyển dụng thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; Triển khai kịp thời các nội dung về thi đua, khen thưởng, đánh giá, phân loại theo quy định; Phối hợp với Văn phòng Học viện nghiên cứu, đề xuất kiện toàn, bổ sung nhân sự làm công tác chuyên môn ở bộ phận công nghệ thông tin, lưu trữ.

Hai là, Ban Quản lý bồi dưỡng: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; nghiên cứu, đề xuất cơ chế đảm bảo chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: Siết chặt kỷ cương, kỷ luật, lấy học viên làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy giáo làm động lực; Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch bồi dưỡng năm 2021; Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đào tạo các lớp đại học khóa 18.

Ba là, Ban Quản lý đào tạo Sau đại học: Hoàn thành công tác tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2021; Tổ chức quản lý các lớp đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học viện; Nghiên cứu, đề xuất về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và đào tạo sau đại học.

Bốn là, Ban Hợp tác quốc tế: Xây dựng phương án thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế năm 2021 của Học viện. Lưu ý đến tình hình bệnh COVID-19 khi tổ chức các đoàn ra, tiếp đón đoàn vào; Phối hợp với Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính nghiên cứu, đề xuất tổ chức Hội thảo quốc tế phù hợp với yêu cầu thực hiện phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời tạo ra diễn đàn để các nhà khoa học Học viện tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, tiếp cận với tri thức khoa học hiện đại.

Năm là, Ban Kế hoạch – Tài chính: Tiếp tục khẩn trương thực hiện Dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh theo kế hoạch đã được phê duyệt; Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, thay thế và bổ sung cơ sở chính của Học viện Hành chính Quốc gia; Hoàn thành công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2022, kế hoạch tài chính – ngân sách 03 năm 2022 – 2024; bảo vệ trước cấp thẩm quyền về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Học viện; Chủ động theo dõi, đôn đốc tiến độ giải ngân cách nguồn kinh phí trong toàn hệ thống Học viện; chủ động tham mưu phương án giải quyết các nhiệm vụ chậm giải ngân hoặc khó khăn trong công tác giải ngân.

Sáu là, Công tác văn phòng: Triển khai đồng bộ hệ thống quản lý văn bản điện tử V-Office tiến tới hạn chế đến mức thấp nhất các hồ sơ giấy. Dự kiến từ tháng 8 năm 2021, Học không thực hiện trình ký và phê duyệt hồ sơ giấy trừ các hồ sơ không được phép giải quyết trên môi trường Internet; Nghiên cứu, đề xuất việc triển khai Đề án lưu trữ giai đoạn tiếp theo tại Học viện nhằm từng bước chuẩn hóa công tác lưu trữ, xây dựng, khai thác có hiệu quả tài liệu lưu trữ tại Học viện; Đôn đốc tiến độ giải ngân các nguồn kinh phí.

Bảy là, Các Khoa chuyên môn: Tích cực thực hiện nhiệm vụ biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện; Thực hiện nghiêm việc bồi dưỡng giảng viên để bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia các lớp bồi dưỡng; Tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hình thức phù hợp nhằm bồi dưỡng giảng viên, nâng cao chất lượng giảng dạy; Hoàn thành Đề án mở mã ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ.

Tám là, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính: Theo dõi, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Học viện; Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của Viện và của Học viện.

Chín là, Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện: Nghiên cứu, đề xuất các nội dung về Thư viện điện tử, số hóa tài liệu phục vụ đào tạo, bồi dưỡng; Nghiên cứu, đề xuất nâng cấp phòng ghi hình trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng bài giảng điện tử; tiếp tục tổ chức ghi hình bài giảng điện tử đối với chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương.

Mười là, Các Phân viện Học viện: Các Phân viện tích cực, chủ động các hoạt động hợp tác với các địa phương về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học; Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục kiên trì thực hiện nhiệm vụ việc thu hồi đất và tài sản trên đất của Học viện; đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế.

Xem toàn văn Thông báo số 873/TB-HCQG: Tại đây

Như Ngọc

Comments are closed.